Běh rodným krajem Emila Zátopka 15.9.2012

17.09.2012 12:39

https://bezvabeh.zonerama.com/Album/49881

https://mk.koprivnice.org/galerie/2012/brkez_12_trat/index.htm

https://mk.koprivnice.org/galerie/2012/brkez_12_cil/index.htm